Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A Szövetség Alapszabálya

 ALAPSZABÁLY (EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2011.)

Az alapító tagok az Egyesülési jogról szóló 1989. II. tv. és a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv. rendelkezéseire figyelemmel megalakították a
Baranya megyei airsoft szövetség
A Szövetség demokratikus úton megválasztott önkormányzattal rendelkező közhasznú szervezet, amely a jelen alapszabályban meghatározott célok megvalósítására alakul, nyilvántartott tagsággal rendelkezik, és céljainak elérésére szervezi tagjai tevékenységét.
A Baranya megyei airsoftozók Szövetsége olyan büntetlen előéletű fogadalmat tett magyar állampolgárok által létrehozott egyesületek, társadalmi szervezetek szövetsége, melyek közhasznú feladatokat ellátó önkéntesen vállalt hierarchikus rendszerben működnek, melyeknek legfőbb célkitűzése, a Magyar Köztársaság széleskörű társadalmi támogatása.
I. fejezet
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1.§ A Szövetség neve:
Magyar Baranya megyei airsoft Szövetség
1./a § A Szövetség rövidített neve:
BMASZ2.§ A Szövetség székhelye:
HU-7632 Pécs Aidinger János út 14.
3.§ A Szövetség jogállása:
Önálló jogi személy, amely az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény (a továbbiakban: Etv.) alapján, a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (a továbbiakban: Kszt.) szerint kiemelkedően közhasznú
2
2
tevékenységet folytató társadalmi szervezet. A Szövetség demokratikus önkormányzatiság elve alapján működik. Önálló ügyintézői és képviseleti szervvel, továbbá önálló költségvetéssel rendelkezik.
4.§ A Szövetség bélyegzője:
Körbélyegző, középen a Köztárasági címer  bélyegző szélén körben a szövetség neve, belső körben a szövetség rövidített neve.
5.§ Szövetség jelmondata: "A jövőnk a becsületünk!"
6.§ A Szövetség zászlója: 100X150 cm fehér selyem alapú. Jobb oldalán a Baranya megyei Airsoft szövetség felirat alatt Kossuth címer, a címer felett a szent korona balra tölgy, jobbra olajág övezi alul az egyesület jelmondata. A zászló bal oldalán az egyesület felirat alatt a fent leirt Kossuth címer a díszítésekkel, alatta „A HAZÁÉRT!” felirat. A zászló mindkét oldalának három szélén piros-fehér-zöld farkas fogak egyenlő szárú háromszögekből, mindhárom szélen 5cm-es aranyrojt, kettő sarkon aranybojt.
7.§ A Szövetség célja:
A Baranya megyei airsoftozók Szövetségének célja a magyar nemzet és a magyar haza szolgálata. A Szövetség a nemzeti hagyományokat tisztelő és ápoló, a nemzeti kultúra szellemi és erkölcsi értékeit valló társadalmi szervezet, mely tiszteli az elődök ország alkotó képességét, a haza szabadságáért küzdők eszményeit és áldozatát. Célja ennek megfelelően:
(1) a Magyar Köztársaság területén a honvédelmi, a rendvédelmi, a katasztrófavédelmi és rendészeti szervek, az állami őrszolgálatok, az önkormányzatok rendészeti tevékenységének, valamint a bűnmegelőzés, a közbiztonság és a magánbiztonság – nem fegyveres tevékenységként folytatott – társadalmi támogatása, együttműködve a bűnmegelőzési munkában érdekelt valamennyi állami és civil szervezettel, biztonságvédelmi vállalkozással, a biztonság megteremtésében, fenntartásában és megóvásában érdekelt állampolgárokkal,
(2) a Szövetség célja, hogy az ország területén működő különböző nemzetőr-, polgárőr- és egyéb őrszolgálatok számára olyan szakmai-, kiképzési- és tudásbázist szolgáltasson, melynek segítségével az ország közbiztonságának és belső rendjének ügye mellett elkötelezett önkéntesek, szervezeti hovatartozásuktól függetlenül, egységesebben és eredményesebben szolgálhassanak,
(3) a Szövetség alapvető célja továbbá a legszorosabb együttműködés kialakítása a honvédséggel, a rendvédelmi és katasztrófavédelmi szerveket irányító minisztériumokkal, és az országos hatáskörű állami szervekkel, azok területi, regionális és helyi szerveivel, a rendvédelemmel és a honvédelemmel kapcsolatos nem fegyveres tevékenységek, különösen a képzés, a nevelés, a fiatalok tudatformálása, a hazaszeretetre
3
3
való nevelés, a honvédelmi tradíciók ápolása az önkéntes tartalékos, a szerződéses, illetve hivatásos szolgálatra való felkészítés tekintetében.
8.§ A Szövetség tevékenysége:
(1) A Szövetség céljainak megvalósítására az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:
- a közrend és közlekedésbiztonságvédelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa elhárítás terén a Kszt. 26. § c) 15. alapján kiemelkedően, valamint
- sport, a munkaviszonyban és polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sport tevékenység kivételével, terén a Kszt. 26. §. c) 14. alapján továbbá
- a kultúrális örökség megóvása terén a Kszt. 26. § c) 6. pontja alapján és
- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés terén a Kszt. 26. §. c) 4. pontja alapján közhasznú tevékenységet folytat.
(1/a) Egyéb tevékenység folytatása:
- euroatlanti integráció elősegítése,
- bűnmegelőzés és áldozatvédelem
- szociális és karitatív tevékenység, állatvédelem.
(2) A Szövetség biztosítja, hogy tagjain kívül más is részesülhessen közhasznú szolgáltatásaiból /Ksz.tv. 4.§(1)bek.a pont/.
(3) E közhasznú tevékenységek megvalósításához különösen az alábbi feladatokat látja el, együttműködés formájában:
- a közrend és közbiztonság védelme, tűzvédelem, mentés és katasztrófa elhárítás támogatása érdekében együttműködik az ilyen feladatot ellátó állami szervek központi és területi szervezeteivel.
- a honvédelmi nevelés kapcsán a Honvédelmi Minisztériummal, a honvédelemre nevelés és felkészítéshez kapcsolódó ösztönző nevelő képzésében az önkéntes tartalékos jelölteket és a honvédelmi sporttevékenységek, hagyományok ápolásának társadalmi támogatása és szervezése útján,
- a kulturális örökség és hagyományok ápolása és megóvása keretében részt vesz különböző történelmi- és hadijáték bemutatók szervezésében, megtartásában és népszerűsítésében,
- neveléssel, oktatással és ismeretterjesztéssel együttműködik az Országos Rendőr-főkapitánysággal, a bűnmegelőzés, a kábítószer terjesztésének és fogyasztásának megakadályozása érdekében.
(4) A 8. §. (1) bekezdésben meghatározott közhasznú tevékenysége során a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény 1. §. (2) bekezdésében a 2. §. (1) és (2) bekezdésében, a polgári védelemről szóló 1996. évi XXXVII. törvény 1. §.
4
4
-ában, a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 1. § (1) bekezdésének f) pontjában és 2. § (1) bekezdésében és a 2/A §-ában; valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott állami közfeladatot lát el a Rendőrségi törvény 2. § (2) a) és c) pontjában, valamint 100. § (1) bekezdés g) és 101. § (1) bekezdés f) pontjában, illetőleg az Önkormányzati törvény 8. § (1) és (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal, a Rendőrséggel, valamint a települési önkormányzatokkal történő együttműködése során
(5) A Szövetség tevékenységét a Magyar Köztársaság közigazgatási területén gyakorolja, de esetenként és lehetőségek szerint kapcsolatot keres és teremt más, országos és országon kívüli nemzetőr, tűzoltó, polgárőr és egyéb civil rendvédelmi egyesületekkel és szövetségekkel.
(6) A Szövetség céljainak és feladatainak megvalósítása során nem avatkozik be önálló jogi személyiségű tagszervezeteinek működésébe, valamint nem korlátozza azok önállóságát, tevékenységét, döntéseit, jogkörét, felelősségét mindaddig, amíg az adott tevékenység a hatályos jogszabályokkal, valamint A MNOSZ Alapszabályával és a Szervezeti és Működési Szabályzatával (a továbbiakban: SZMSZ), illetőleg más belső szabályzataival összhangban van.
(7) A Szövetség tagszervezetei és regionális szövetségei tevékenységének összefogása, rendszeres és hatékony működésének támogatása.
(8) A Nemzetőrszervezetek (a továbbiakban együtt: Nemzetőrség) tevékenységéhez nélkülözhetetlen egységes jogi szabályozás és jogi védelem kialakításának és alkalmazásának elősegítése. Érdekeik képviselete és védelme minden fórumon a Magyar Köztársaság alkotmányos rendjével összhangban.
(9) A társadalmi munkában végzett bűnmegelőzési, közbiztonsági, megelőző vagyonvédelmi, a gyermek- és ifjúságvédelmi, baleset-megelőzési és a környezetvédelmi tevékenység, az e tevékenységekre vonatkozó ajánlások, javaslatok véleményezése, kidolgozása és közvetítése a tagszervezetekhez;
(10) A Szövetség céljait megvalósító szervezetek munkáját elősegítő információk:
- jogszabály-változtatások,
- működési környezet változtatásai,
- módszertani ajánlások és útmutatók
- egyéb, a működéssel és a feladatokkal kapcsolatos megoldások közvetítése,
- nemzetközi tapasztalatok, módszerek, ajánlások honosítása, népszerűsítése;
5
5
(11) külföldi, azonos profilú szervezetekkel, szövetségekkel kapcsolatlétesítés és a kapcsolatok folyamatos ápolása;
(12) szakmai konferenciák, továbbképzések szervezése, lebonyolítása, segédletek kiadása, terjesztése;
(13) A katasztrófavédelmi, a rendőri és rendvédelmi szervekkel, valamint a helyi (települési) önkormányzatokkal kapcsolatos feladatok végrehajtásának elősegítése,
9.§ A Szövetség politikamentessége
(1) A Szövetség politikai pártoktól és csoportosulásoktól független, önkéntes tagság alapján működő, önkormányzattal rendelkező szervezet.
(2) A Szövetség tevékenységét az állami és társadalmi szervekkel együttműködve fejti ki. Független a pártoktól, azoktól támogatást nem fogad el, a pártoknak támogatást nem nyújt. Politikai tevékenységet semmilyen szinten nem fejt ki és nem támogat.
(3) Országos és önkormányzati képviselőjelöltet nem állít, és nem támogat.
II. Fejezet
A SZÖVETSÉG TAGJAI, A TAGOK JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI
10.§ A Szövetség tagjai:
(1) A Szövetség tagjai lehetnek:
- alapító tagok
- rendes tagok
- tiszteletbeli tagok
- pártoló tagok.
(2) A Szövetség alapító tagjai azok a társult szervezetek - ill. ezen szervezetek természetes személy tagjai -, melyek az alakuló Közgyűlésen az Alapszabályt elfogadták és az éves tagdíjat, megszavazták.
(3) A Szövetség rendes tagja lehet az a jogi személyiséggel rendelkező egyesület, társadalmi szervezet - ill. ezen szervezetek természetes személy tagjai -, amely a Szövetség földrajzi területén működik, elfogadta a Szövetség céljait és feladatait, vállalja a kötelezettségek teljesítését és elfogadta a Szövetség Alapszabályát, szervezeti és működési rendjét.
6
6
(4) A Szövetség tiszteletbeli tagja lehet az a magyar állampolgár, aki az alapszabályban foglalt célok megvalósítását személyes tekintélyével, tevékenységével jelentős mértékben elősegítette, vagy a jövőben e célok megvalósításához hatékony segítséget kíván nyújtani, és írásban nyilatkozik a felkérés elfogadásáról.
(5) Tiszteletbeli taggá választható továbbá az a nem magyar állampolgárságú személy, aki szakmai tevékenységével vagy a Szövetség külföldi kapcsolatainak ápolásában jelentős érdemeket szerzett. A tiszteletbeli tag szavazati joggal nem rendelkezik és tisztségviselőnek nem választható, és írásban nyilatkozik a tiszteletbeli tagság elfogadásáról.
(6) Pártoló tag az a személy, aki szakmai tevékenységével, időszakos munkavégzéssel és önként felajánlott támogatásával előmozdítja a Szövetség tevékenységét az Alapszabályban foglalt célok megvalósítása érdekében.
(7) Pártoló tagként jogi személy is felvehető.
(8) A rendes tagként történő felvételről, a pártoló tagi státusról, és a felajánlott támogatás elfogadásáról az elnökség határozattal dönt. A tagsági viszony a határozat elfogadásával jön létre.
III. Fejezet
A SZÖVETSÉG TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI
11.§ A Szövetség rendes (alapító) tagjainak jogai:
(1) A Szövetség rendes (alapító) tagja, beleértve saját tagságát, részt vehet a Szövetségnek és szervezeteinek a tevékenységében és rendezvényein, igénybe veheti a Szövetség szolgáltatásait.
(2) A Szövetség Közgyűlése döntéseinek meghozatalában szavazati jogának gyakorlásával részt vehet, ha kisebbségben marad, joga van véleményének fenntartására, és annak a jegyzőkönyvben egyéni/kisebbségi véleményként való feltüntetésére.
(3) A képviselője útján részt vehet a szövetség tisztségviselőinek megválasztásában. A rendes tagok (tagszervezetek) saját tagsága köréből tisztségviselőt választhat, az adott tisztségre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok figyelembe vételével.
(4) Indítványt tehet a Szövetség tevékenységének fejlesztésére, a Szövetség céljait, feladatait, szervezetét, helyzetét és gazdálkodását érintő kérdésekben tájékoztatást kérhet a Szövetség tisztségviselőitől.
(5) Jogainak sérelme esetén panaszt tehet, a Szövetség testületi szerveinek döntése ellen jogorvoslatért a Szövetség közgyűléséhez, illetve a közgyűlés sérelmes döntése ellen a bírósághoz fordulhat, tudomására jutásától számított 30 napon belül.
7
7
(6) A Szövetség rendes tagjának (tagszervezetének) - ill. ezen szervezetek természetes személy tagjainak -, joga a „Magyar Nemzetőrség tagja” megnevezés használata.
(7) A Szövetség rendes tagja (tagszervezete) saját természetes személy tagságának joga a Szövetség egyenruhájának, rendszeresített felszerelési tárgyainak, jelzéseinek, díszítéseinek, ékítményeinek viselése a Közgyűlés által elfogadott szabályzatok alapján az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén, ha:
a./ BMASZ fogadalmat tett, állománytáblázatban, beosztással és feladattal rendelkezik,
b./ BMASZ kiképzésben részesült (alap, közép, vagy felsőfokú),
c./ szolgálati beosztásának megfelelő szakmai képzésben részesült,
d./ folyamatos tevékenységi igazolással rendelkezik.
e./ természetes személyként egyénileg tagja az MNOSZ valamely tagszervezetének.
f./ A szövetség védjegyoltalommal védett egyenruháját és annak ékítményeit csak a MNOSZ központilag regisztrált és érvényes személyre szóló MNOSZ tagsági igazolvánnyal rendelkező természetes személy tagok viselhetik.
12.§ A Szövetség tiszteletbeli tagjainak jogai:
(1) A Szövetség tiszteletbeli tagja – csak természetes személy lehet- részt, vehet a Szövetségnek és szervezeteinek a tevékenységében és rendezvényein, igénybe veheti a szövetség szolgáltatásait.
(2) Indítványt tehet a Szövetség tevékenységének fejlesztésére, a Szövetség céljait, feladatait, szervezetét, helyzetét és gazdálkodását érintő kérdésekben tájékoztatást kérhet a Szövetség tisztségviselőitől.
(3) Jogainak sérelme esetén panaszt tehet, a Szövetség testületi szerveinek döntése ellen jogorvoslatért a Szövetség közgyűléséhez, illetve a közgyűlés sérelmes döntése ellen a bírósághoz fordulhat, tudomására jutását követő 30 napon belül.
13.§ A pártoló tagok jogai
(1) Tanácskozási joggal részt vehetnek a Szövetség tevékenységében és rendezvényein.
(2) Igénybe vehetik a Szövetség szolgáltatásait.
(3) Javaslattételi joguk van a pártoló juttatás éves mértékének meghatározására.
8
8
14.§ A Szövetség rendes, alapító és pártoló tagjainak kötelességei
(1) A Szövetség tagjai kötelesek törekedni a szövetség egységességének megőrzésére és támogatni a Szövetség Alapszabályában megfogalmazott célokat, és azok megvalósítása érdekében tevőlegesen tevékenykedni.
(2) A tagok (tagszervezetek) természetes személy tagjai a Szövetség életében kötelesek tevőlegesen részt venni, tisztségviselőként történő megválasztásuk esetén tisztségüket a legjobb tudásuk szerint ellátni.
(3) A Szövetség alapító és rendes tagjai (tagszervezetei) kötelesek a Közgyűlés által megállapított tagsági díjat fizetni.
(4) A tagsági díj fizetésének rendjét, mértékét beleértve annak gyakoriságát a Közgyűlés állapítja meg évenként.
(5) A pártoló tag köteles:
- az alapszabály rá vonatkozó rendelkezéseit megtartani
- a saját maga által felajánlott pártoló juttatást rendelkezésre bocsátani
- a jogi személy pártoló tag a Szövetséggel kötött szerződéseknek köteles eleget tenni.
(6) A Szövetség rendes tagja (tagszervezete) 60 napon belül köteles a jelen alapszabállyal összhangba hozni a saját alapszabályát.
(7) A Szövetség rendes tagja (tagszervezete) jelen alapszabály szerint kidolgozott szövetségi szabályzatokat magára nézve kötelezőnek tartja, és mint ilyeneket saját tagszervezeti szabályzati rendszerébe átveszi és ezekkel ellentmodó szabályzatokat, nem alkot.
(8) A szövetség tagja (tagszervezete) nem veheti fel tagjai sorába azt a
természetes személyt aki: Aki háborús, vagy emberiség ellenes
bűncselekményt követett el, vagy szándékosan erőszakos
bűncselekménye elkövetése miatt letöltendő szabadságvesztésre ítélték,
és e büntetés kapcsán rehabilitációjára nem került sor. Aki más ország
titkosszolgálatának nyilvántartott önkéntes vagy hivatásos állományú tagja
volt, tagja most is, valamint tagja jelenleg is bármilyen titkos társaságnak.
Aki olyan más Nemzetőr szervezet alapító és rendes tagja - ill. ezen szervezetek természetes személy tagjai - amely sérti az MNOSZ szuverenitását, érdekeit, és amellyel az MNOSZ nem kötött megállapodást.
IV. fejezet
TAGSÁGI VISZONY LÉTESÍTÉSE, MEGSZŰNÉSE ÉS MEGSZÜNTETÉSE
15.§ A tagsági viszony létesítése
9
9
(1) A Szövetség rendes - és pártoló tagsága - tagfelvételi kérelem benyújtása után a Szövetség elnöksége által történő elfogadással jön létre, melyet az elnökség szándéknyilatkozatban is megerősít.
(2) A kérelem elutasítása esetén az elutasított a Közgyűléshez fordulhat, amely véglegesen dönt.
(3) Tiszteletbeli tagság az Elnökség által határozatban rögzített felkérés alapján, a felkérés írásbeli elfogadásának hatályával jön létre.
16.§ A tagsági viszony megszűnése, és megszüntetése:
(1) A Szövetség tagjának tagsági viszony megszűnik:
- a szövetség jogutód nélküli megszűnésével
- a tag kilépésével
- a tag kizárásával, illetve
- a tagság törlésével
- a jogi személy tag megszűnésével, illetve ha annak megszüntetését bíróság elrendeli
- a természetes személy tag halálával.
(2) A Szövetség bármely tagja az erre vonatkozó közgyűlési határozatával és írásbeli nyilatkozatával, a Szövetségből kiléphet. A nyilatkozatot a Szövetség elnökéhez kell benyújtani.
(3)Kizárni azt a tagot (tagszervezetet) lehet, melynek természetes személy tagjai magatartásukkal súlyosan sértik a Szövetség érdekeit, zavarják tevékenységét, vagy szándékosan kárt okoznak a Szövetségnek. Valamint a szövetség Alapszabályával nem összeegyeztethetően cselekednek. A tag (tagszervezet) felszólítás ellenére tartósan nem vesz részt a Szövetség tevékenységében, vagy a Közgyűlés által meghatározott tagdíjfizetési kötelezettségének írásbeli felszólítás ellenére sem tesz eleget.
Ki kell zárni a Szövetség tagszervezetének természetes személy tagját, aki egyben a Szövetség természetes tagja, amennyiben hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy belépéskor félrevezető és nem hiteles adatokat közölt.
(3/B) Tagság törlése abban az esetben történik, ha bizonyíthatóan egy évig a tagszervezet és annak vezető szervezete a Szövetség munkájában folyamatosan nem vesz részt és a Szövetség vezető szerveivel, személyekkel nem tartja a kapcsolatot - megkeresésekre, telefonon, levélben, elektronikus levélben(e-mail) nem válaszol, nem érhető el - vagy a Közgyűlés által meghatározott tagdíjat nem fizette be.
(4) Tartósnak minősül, ha a tagdíjfizetési kötelezettségének elmulasztása a hat hónapot meghaladja.
(5) Ki kell zárni azt a tiszteletbeli tagot, pártoló tagot, akit egyéb tevékenységével összefüggésben a bíróság a közügyek gyakorlásától
10
10
eltilt, valamint azt a pártoló tagot, aki (amely) 6 hónapon túli határidővel elmulasztja vállalásának teljesítését.
(6) A kizárásról az elnökség is önállóan határozhat megfelelő indokok és bizonyítékok alapján, valamint a Fegyelmi Bizottság vizsgálata és javaslata alapján.
(6/B) A törlésről az elnökség dönt.
(7) A határozat ellen jogorvoslatért a Közgyűléshez lehet fordulni, amely dönt a kizárás kérdésében.
(8) A Közgyűlés kizárást megerősítő döntése ellen az azt sérelmező tag bírósághoz fordulhat, a döntés tudomására jutásától számított 30 napon belül.
(9) A Szövetség tagjának (tagszervezetének) tagsági viszonya megszűnése esetén, a tagszervezetek és ezen szervezetek természetes személy tagjai, a központilag regisztrált és személyre szóló MNOSZ tagsági igazolvány használatára nem jogosultak, a Szövetségben rendszeresített felszerelési tárgyakat, ruházatot, jelzéseket, ékítményeket nem viselhetik. Minden jogukat és jogosultságukat elveszítik a Szövetségben.
V. fejezet
A SZÖVETSÉG RUHÁZATA
17.§ A Szövetség ruházata
(1)A BMASZ tag a Magyar honvédségi 4 színű ruhát személyét megillető airsoft rendfokozattal visel . A airsoft egyenruha viselése a 11. § (7) f./ pontjában leszabályozva.
A Szövetségben rendszeresített felszerelési tárgyakat ruházatot, jelzéseket, díszítéseket, ékítményeket és azok viselésének rendjét tartalmazzák.
A mintaoltalom kizárólagos tulajdonosa a Baranya Megyei Airsoft Szövetség, a mintaoltalom szerzője Körmendi Tamás János a.fzls.
(2) Hagyományőrző egyenruhaként megengedett az 1848-as nemzetőr, honvéd, huszár egyenruha viselése.
VI. fejezet
A SZÖVETSÉG SZERVEZETE ÉS TESTÜLETI SZERVEI
18.§ A Szövetség testületi szervei:
11
11
- a Közgyűlés
- az Elnökség
- az Ellenőrző Bizottság
- a Fegyelmi Bizottság
19.§ A Közgyűlés
(1) A Szövetség legfőbb szerve a tagok (tagszervezetek) Elnökeinek összességéből álló Közgyűlés.
(2) A Szövetség Közgyűlését az elnökség legalább fél évente egy alkalommal köteles összehívni.
(3) A Közgyűlést össze kell hívni minden olyan alkalommal, amikor a Szövetség működése érdekében szükséges.
(4) A Közgyűlést az Elnökség nevében az elnök hívja össze.
(5) Soron kívül össze kell hívni a Közgyűlést - harminc napon belül - ha azt a tagok legalább egyharmada az ok és a cél megjelölésével írásban kéri, valamint, ha azt bármely tisztségviselő, valamint az Ellenőrző Bizottság írásban kezdeményezi.
(6) Össze kell hívni a Közgyűlést akkor is, ha azt a bíróság elrendeli.
(7) A Közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok több mint a fele (50% + 1 fő) jelen van.
(8) Határozatképtelenség esetén a Közgyűlést ugyanazon napra, későbbi időpontra ismételten össze lehet hívni, ezt azonban a tagsággal a meghívóban előre közölni kell.
(9) Ha a Közgyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt Közgyűlés az eredeti napirendben, szereplő ügyekben, a jelenlévők számától függetlenül határozatképes. A megismételt Közgyűlést az eredeti – határozatképtelenség miatt elmaradt – Közgyűlés időpontját követően 30 napon belüli időpontra, azonos napirenddel, a határozatképtelenség miatti újra összehívás jogkövetkezményeire történő utalással kell összehívni. Az új összehívás időpontja az eredeti Közgyűlés meghívójában már eleve megjelölhető. A távolmaradás következményeire már az eredeti meghívóban fel kell hívni a tagok figyelmét.
(10) A Közgyűlés összehívását a napirendek közlésével oly módon kell közölni, hogy a tagok az értesítést legalább 10 (tíz) nappal a Közgyűlés időpontja előtt megkapják a kézbesítésről szóló igazolást az Elnök őrzi.
(11) A Szövetség Közgyűlése nyilvános, azon bárki részt vehet. A Közgyűlés határozatát – ha az Alapszabály másként nem rendelkezik – egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. A Közgyűlés a tisztségviselőket (vezetőket) titkos szavazással választja meg.
12
12
20.§ Határozathozatal a Közgyűlésen
(1) A Közgyűlés határozatait nyílt szavazással hozza.
(2) A Közgyűlés titkos szavazással hozza határozatait, ha a jelenlévő tagok egyharmada a titkos szavazás elrendelését kéri.
(3) A Közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, de az Elnök, az Elnökség, az Ellenőrző Bizottság elnökének és tagjainak megválasztásához és visszahívásához, a Szövetség megszűnésének kimondásához, a Szövetség éves beszámolójának és a Szövetség gazdálkodása vonatkozásában, az Ellenőrző Bizottság elnökének beszámolója elfogadásához, valamint a közhasznúsági jelentés elfogadásához a Közgyűlés kétharmados többséggel hozott határozata szükséges.
(4) A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmazni kell a Közgyűlésen elhangzott lényeges észrevételeket és javaslatokat, valamint a hozott határozatokat és a szavazás eredményét és az esetlegesen elhangzott kisebbségi véleményt.
(5) A jegyzőkönyvhöz csatolni kell a meghívót és a jelenléti ívet. A jegyzőkönyvet a Közgyűlés levezető elnöke és a jegyzőkönyvvezető írja alá és két, a Közgyűlés által megválasztott tag hitelesíti.
(6) A közgyűlés határozatairól határozatok könyvét kell vezetni!
21.§ A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó döntések
(1) - az Alapszabály elfogadása és módosítása,
- az éves beszámoló jóváhagyása, elfogadása valamint az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg a közhasznúsági jelentés elfogadása a Kszt. 19.§./3/bek. szerinti tartalommal,
- a Szövetség éves költségvetésének az elfogadása
- a Szövetség éves munkatervének elfogadása,
- az Elnök és az Elnökség tagjainak megválasztása, valamint visszahívása,
- az Ellenőrző Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása, illetve visszahívása,
- a Szövetség szabályzatainak elfogadása,
- az Elnökség által Fegyelmi Bizottság javaslata alapján a tag kizárása, tárgyában hozott határozatok felülvizsgálata, ha azt az érintett tag kéri,
- az Ellenőrző Bizottság beszámolójának elfogadása a szövetség gazdálkodásáról
- ingatlan vétele, vagy elidegenítése, valamint az ellenérték nélküli kötelezettségvállalás,
- tagfelvételi kérelmek elutasítása miatt fellebbezések elbírálása,
- más szövetségekkel való egyesülés, csatlakozás más szövetségekhez, egyesületekhez
13
13
- a tagsági díj mértékének és fizetési ütemezésének évenkénti meghatározása
- döntés a szövetség feloszlásának kimondásáról
- a Szövetség megszűnése esetén, a hitelezők kielégítése után megmaradó szövetségi vagyonról való rendelkezés,
- döntés minden olyan kérdésekben, amelyet az Alapszabály a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal
- a „Szövetség Tiszteletbeli Elnöke”, „Tiszteletbeli Elnökségi Tag”, címek
adományozása az elnökség javaslatára
(2) A Közgyűlés Határozatait a Szövetség tagjainak elektronikus, személyes vagy postai úton meg kell küldeni.
(3) A határozathozatalban nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója(Ptk.685.§(b) pont), élettársa a határozat alapján
a./ kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b./ bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
A b./ pont esetében nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a Szövetség által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
22.§ Az Elnökség
(1) Az Elnökség a Közgyűlés által öt évre választott 5 tagú irányító testület.
(2) A Közgyűlés elnököt, kettő fő alelnököt és elnökségi tagokat választ titkos szavazással. Az Elnökség tagjai és az elnök újraválasztható.
(3) Az Elnökség köteles az éves beszámoló elkészítésével egyidejűleg Közhasznúsági jelentést, készíteni.
(4) A Közhasznúsági jelentést nyilvánosságra kell hozni – a Szövetség 
www.nemzetorseg.hu honlapján
23.§ A Közhasznúsági jelentés
(1) A jelentés tartalmazza:
- a számviteli beszámolót
- a költségvetési támogatás felhasználását
- a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást
- a célszerinti juttatások kimutatását
- a központi költségvetési szervtől az elkülönített állami pénzalapból, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatások mértékét
14
14
- a Szövetség vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét
- a közhasznú tevékenységről szóló beszámolót
(2) A közhasznú szervezet éves jelentésébe bárki betekinthet, arról saját költségére másolatot készíthet.
24.§ Az Elnökség feladatai és működése
(1) Két Közgyűlés között a Szövetség munkáját az Elnökség irányítja és dönt mindazokban a kérdésekben, amelyeket jogszabály, vagy az Alapszabály nem utal a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.
(2) Az Elnökség ügyrendjét és munkatervét maga állapítja meg.
(3) Az Elnökség a „Szövetség Tiszteletbeli Elnöke” és Tiszteletbeli Elnökségi Tag” cím adományozását kezdeményezheti a Közgyűlés felé az arra kiszemelt és alkalmas személyeket előterjesztve.
(4) A Szövetség Tiszteletbeli Elnöke az elnökség ülésén tanácskozási joggal vesz részt. A Szövetség tiszteletbeli elnökségi tagja tanácskozási joggal vehet részt az Elnökség ülésein.
(5) Az elnökség ülését az elnök szükség szerint, de legalább negyedévenként köteles összehívni.
(6) Az ülés helyéről és időpontjáról, a napirendekről legalább 5 (öt) nappal az ülés időpontját megelőzően értesíteni kell az Elnökség tagjait.
(7) Az Elnökség a tagok több mint a felének jelenléte esetén határozatképes. Határozatképtelenség esetén a megismételt elnökségi ülést ugyan arra a napra, de legkésőbb négy napon belül ismételten össze kell hívni. Az ismételten összehívott elnökségi ülés az eredeti napirendben szereplő kérdések vonatkozásában a jelenlévők számarányára tekintet nélkül határozatképes, ezt azonban a tagokkal a meghívóban előre közölni kell.
(8) Az Elnökség határozatait általában nyílt szavazással és a jelenlévő tagok több mint a felének igenlő szavazatával hozza meg.
(9) Bármely elnökségi tag indítványára az Elnökség határozatát titkos szavazással hozza meg.
(10) Az Elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyhez csatolni kell a meghívót és a jelenléti ívet. Az ülés jegyzőkönyvét az elnök írja alá, és az ügyvezető elnök hitelesíti.
(11) Az elnökség ülései nyilvánosak.
(12) Az elnökségi határozatokról határozatok könyvét kell vezetni
15
15
25.§ Az Elnökség kizárólagos hatáskörébe tartozó döntések
(1) - az éves rendes közgyűlés összehívása, időpontjának és napirendi pontjainak meghatározása
- a költségvetés előkészítése és a Közgyűlés elé terjesztése
- a Szövetség tevékenységének értékelése és beszámoló készítése
- a Közhasznúsági jelentés elkészítése és a Közgyűlés elé terjesztése
- a Szövetség napi tevékenységének irányítása
- döntés minden olyan kérdésben, amelyeket a Közgyűlés a hatáskörébe utal.
(2) Az Elnökség határozatait az érintetteknek elektronikus vagy postai úton vagy személyes kézbesítés útján meg kell küldeni.
(3) A határozathozatalban nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója(Ptk.685.§(b) pont), élettársa a határozat alapján
a./ kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b./ bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
A b./ pont esetében nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a Szövetség által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
(4) A Rendes tag (tagszervezet) által a szövetség szabályzataival ellentételesen hozott szabályokat (Lásd 14. § (6), (7) pontja) megsemmisítheti és a Rendes tagot (tagszervezetet) helyesbítésre kötelezhet.
26.§ A Közgyűlés és az Elnökség működésére vonatkozó közös szabályok.
(1) A Szövetség elnöke köteles a Közgyűlésen, illetve az elnökségi üléseken meghozott határozatokról évente, folyamatos sorszámmal ellátott nyilvántartást (Határozatok könyve) vezetni, amelyből a vezetőszerv döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányára (ha lehetséges személye) megállapítható,
(2) Azokat, akikre vonatkozóan a határozatok döntést tartalmaznak e határozatokról írásban értesíteni, kell. A határozatokat bárki megtekintheti, azokról másolatot készíthet. A határozatok gyűjteménye nyilvános, azokba – előzetes bejelentkezés esetén – az elnök, vagy az általa kijelölt elnökségi tag – betekintést biztosít 30 napon belül,
(3) A közhasznú szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintést – az elnök, vagy akadályoztatása esetén az általa kijelölt elnökségi tag, előzetes bejelentkezés alapján – a Szövetség székhelyén biztosítja,
16
16
(4) A közhasznú szervezet működésének, szolgáltatási igénybevétele módjának, beszámolói közlésének rendjét a Szövetség elnöksége által választott országos napilapban teszi közzé.
VII. fejezet
A SZÖVETSÉG TISZTSÉGVISELŐI
27.§ A Szövetség tisztségviselői
(1) Elnök
alelnökök
Elnökségi tagok
az Ellenőrző Bizottság elnöke
az Ellenőrző Bizottsági tagok
a Fegyelmi Bizottság elnöke
a Fegyelmi Bizottsági tagok
A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.
(2) A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.
28.§ Az Elnök
(1) Az Elnök szervezi és irányítja az Elnökség munkáját, segíti és felügyeli a Közgyűlés határozatainak, illetve az Elnökség által hozott döntések, ajánlások végrehajtásának megszervezését.
(2) Képviseli a Szövetséget az országos, területi, regionális, megyei hatóságok és más egyéb szervezetek, települési önkormányzatok társadalmi szerveztek, a külföldi társszervezetek előtt.
(3) A Szövetség alkalmazottai felett gyakorolja a munkáltatói jogot.
(4) Tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az Elnökség döntéseinek és irányelveinek megfelelően a Szövetség működését, ügyvitelét, anyagi és pénzeszközeinek felhasználását. Dönt a Szövetség tevékenységét érintő minden olyan kérdésben, amit jogszabály, vagy jelen Alapszabály nem utal a Közgyűlés vagy az elnökség kizárólagos hatáskörébe.
(5) Felelős a Szövetség anyagi és pénzeszközeinek célszerű szabályos felhasználásáért, tárolásának és őrzésének megszervezéséért.
(6) A Közgyűlésnek javaslatot tesz a támogatások felhasználására.
17
17
(7) Összehívja és vezeti az Elnökségi üléseket, összehívja a Közgyűlést.
(8) Irányítja a Szövetség külső kommunikációs tevékenységét, tájékoztatja a hírközlő szerveket a Szövetség tevékenységéről.
(9) Vezeti a határozatok könyvét.
(10) Vezeti a beérkező és kimenő levelek nyilvántartását.
(11) Az Elnök, a Szövetség egy számlája feletti rendelkezését valamelyik alelnökkel, vagy valamelyik elnökségi taggal együttesen jogosult. Az Elnök akadályoztatása esetén az utalványozási jogkört az erre felhatalmazott alelnök valamelyik elnökségi taggal együttesen gyakorolja.
(12) Az Elnök, utalványozási jogköre egy fő alelnökkel, vagy valamelyik elnökségi taggal együttesen jogosult. Az Elnök akadályoztatása esetén az utalványozási jogkört az elnök általi személy szerinti megbízás alapján, egy fő alelnök valamelyik elnökségi taggal együttesen gyakorolja.
(13) A Szövetség elnöke jogosult az „Országos parancsnok” cím használatára.
(14) A Szövetség szakszolgálatait és szakosztályait irányítja.
(15) Döntési jogköre van nemzetőr főtiszti és tábornoki kinevezések és előléptetések és azok visszavonása tekintetében.
28. § A Szövetség Tiszteletbeli Elnöke
(1) Támogatja az Elnök és az Elnökség munkáját. Tevékenyen részt vesz a Szövetség hazai és nemzetközi kapcsolatának fejlesztésében, szervezésében, működési feltételeinek kialakításában.
(2) A Szövetség Tiszteletbeli elnöke az Elnökség ülésén tanácskozási joggal vesz részt.
29.§ Az Alelnökök
(1) Az Elnök távollétében vagy akadályoztatása esetén külön megbízás alapján ellátják annak általános helyettesítését és beszámolási kötelezettség mellett, külön megbízás alapján eljárhatnak a Szövetség érdekében.
(2) A Szövetség pénzintézetnél vezetett folyószámlájáról való átutalás vagy készpénz felvétel esetén egy alelnök az elnökkel vagy az elnök által megbízott elnökségi taggal együttesen írhat alá.
(3) A Szövetség nevében jognyilatkozatot csak az elnök írásbeli felhatalmazása alapján tehetnek.
(4) Tevékenységükről beszámolnak az elnöknek
(5) Az elnök által megbízott alelnök készíti fel a Közgyűlés és az Elnökség által tárgyalt napirendi pontokat, ellen jegyzi a hozott határozatok szövegét és felügyeli azok az illetékesekhez történő eljutatását
18
18
30.§. Az elnökségi tag
A mindenkori elnökség munkáját támogatja, elősegíti, jogait és kötelezettségeit az elnökségi határozatok szabályozzák
31.§ Az Ellenőrző Bizottság Elnöke
(1) Tevékenységét és feladatait az Alapszabály 32-34. §-aiban rögzítetteknek megfelelően végzi.
32.§ Az Ellenőrző Bizottság
(1) A Közgyűlés a Szövetség gazdálkodásának és vagyonkezelésének ellenőrzésére Ellenőrző Bizottságot választ, nyílt,- ha pedig a tagok egyharmada kéri , - titkos szavazással.
(2) Az Ellenőrző Bizottság elnökből és 3 tagból álló testületi szerv. Tagjainak és elnökének mandátuma 5 évre szól. A Bizottsági tagok és az Elnök újra választhatók.
33.§ Az Ellenőrző Bizottság tagjaira vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok
(1) Az Ellenőrző Bizottság tagja a Szövetségben más tisztséget nem viselhet.
(2) Az Ellenőrző Bizottságnak nem lehet tagja, aki a szövetségben más tisztséget visel, a Szövetséggel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, illetve a Szövetségnél annak gazdálkodásával kapcsolatban bármilyen feladatot ellátó személy, továbbá e személy közeli hozzátartozója - PTK. 685.§ b./ pontja/.
(3) Az Ellenőrző Bizottság tagjai nem lehetnek egymásnak hozzátartozói.
(4) Nem lehet az Ellenőrző Bizottság elnöke vagy tagja, aki a Szövetség cél szerinti juttatásaiból részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, illetve a Szövetség által a tagjának - tagsági jogviszony alapján - nyújtott, az Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás, illetőleg e személyek hozzátartozója.
34.§ Az Ellenőrző Bizottság működése és feladata
(1) Az Ellenőrző Bizottság tevékenységét a Bizottság Elnöke irányítja és szükség szerint, de legalább évente két alkalommal, az évi rendes Közgyűlés előtt legalább 30 nappal ülésezik.
(2) Az Ellenőrző Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, és éves ellenőrzési terv alapján dolgozik, melyről a Szövetség Elnökét tájékoztatja, és amelyről a Közgyűlésnek beszámol.
19
19
3) A Bizottság ülésének helyéről és időpontjáról, a napirendekről legalább 8 (nyolc) nappal az ülés időpontját megelőzően értesíteni kell a bizottság tagjait.
(4) Az Ellenőrző Bizottság a tagok több mint a felének jelenléte esetén határozatképes. Határozatait nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza.
(5) Az Ellenőrző Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyhez csatolni kell a meghívót és a jelenléti ívet. Az ülés jegyzőkönyvét az Elnök írja alá, és a Bizottság egyik tagja hitelesíti.
(6) Az Ellenőrző Bizottság feladatai:
- A Szövetség pénz- és vagyonkezelésének folyamatos ellenőrzése
- A társadalmi szervek gazdálkodására vonatkozó jogi szabályok és egyéb kötelező előírások betartásának ellenőrzése.
- A tagdíjak befizetésének ellenőrzése
- Az éves mérleg (zárszámadás) felülvizsgálata és arról beszámoló készítése és a Közgyűlés elé terjesztése
- A bizonylati fegyelem betartásának ellenőrzése
- A gazdálkodás célszerűségének, szabályszerűségének előirányzott bevételének és kiadások teljesítésének évenkénti vizsgálata
- A Szövetség vagyona megóvása érdekében szükséges intézkedések megtételének ellenőrzése
(7) Az Ellenőrző Bizottság tagjai feladataik ellátása során jogosultak a Szövetség gazdálkodásával kapcsolatos bármely iratba betekinteni a Szövetség tisztségviselőiről, munkavállalóiról tájékoztatást kérni.
(8) Az ellenőrzések megkezdéséről az Ellenőrző Bizottság Elnöke tájékoztatni köteles a Szövetség Elnökét Az ellenőrzés során az Ellenőrző Bizottság a pénzügyi,- gazdasági,- illetőleg belső ellenőrzésre vonatkozó szabályok (ellenőrzési terv) szerint jár el.
(9) Az ellenőrzés tapasztalatairól a Bizottság elnöke - a vizsgálat befejezésétől számított 15 (tizenöt) napon belül - tájékoztatja a Szövetség elnökségét. Ha a vizsgálat szabálytalanságot vagy rendellenességet állapít meg, egyúttal azok megszüntetésére is fel kell hívni a figyelmet, és intézkedési tervet kell az Elnökség elé terjeszteni.
(10) A vizsgálatot követő intézkedési terv végrehajtását - az abban meghatározott határidő elteltétől számított 30 (harminc) napon belül - az Ellenőrző Bizottság utóvizsgálat keretében ellenőrzi, és az ellenőrzésről beszámolót készít a Közgyűlés számára.
(11) Ha a kifogásolt gyakorlat fennállását az Elnökség nem ismeri el, vagy az utóvizsgálat sem vezet eredményre, akkor az Ellenőrző Bizottság szükség esetén kezdeményezheti rendkívüli Közgyűlés összehívását.
20
20
(12) Az Ellenőrző Bizottság köteles a Közgyűlést tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
- A Szövetség működése során olyan súlyos jogszabály sértés vagy a Szövetség érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény, mulasztás történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult szerv döntését teszi szükségessé.
- A vezető tisztségviselők felelősségének megállapítását megalapozó tény, körülmény merül fel.
(13) Az intézkedésre jogosult vezetőszervet az Ellenőrző Bizottság indítványára 30 (harminc) napon belül össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a Közgyűlés összehívására az Ellenőrző Bizottság Elnöke is jogosult.
(14) Ha az arra jogosult testület a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedést nem teszi meg, az Ellenőrző Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
(15)Az Ellenőrző Bizottság tevékenységéről és a Szövetség gazdálkodásáról
a Bizottság elnöke a Szövetség Közgyűlésén köteles beszámolni.
VIII. fejezet
FEGYELMI BIZOTTSÁG
35.§ A Fegyelmi Bizottság
A Közgyűlés a saját tagjai közül Fegyelmi Bizottságot hoz létre, amely a vezető szervektől (Elnökség, Közgyűlés) elkülönült - 3 (három) tagból álló fegyelmi szerv. A Bizottság tagjai közül maga választja meg a Fegyelmi Bizottság elnökét.
Az Fegyelmi Bizottság (a továbbiakban: FB) feladatai és hatásköre:
(1) az ügyrendjét maga állapítja meg;
(2) kidolgozza a Szövetség Fegyelmi Szabályzatát és az Elnökség egyetértésével a Közgyűlés elé terjeszti; (3) tapasztalatairól és határozatairól a Közgyűlésnek számol be;
(4) a Fegyelmi Szabályzat keretei között ellenőrzi a Szövetség tagjainak (tagszervezeteinek) és tisztségviselőinek alapszabályszerű működését (magatartását); Ennek során az Alapszabályba ütköző cselekmény alapos gyanúja esetén:
- a tagoktól és a vezető tisztségviselőktől tájékoztatást vagy felvilágosítást, illetőleg jelentést kérhet,
- a jogi személy tagszervezet felkérésére, ennek Alapszabályával összhangban az egyes tagszervezetektől, illetőleg azok tagjaitól és vezető tisztségviselőitől tájékoztatást, felvilágosítást vagy jelentést kérhet,
21
21
(5) a FB Elnöke minden vezető szerv (Elnökség, Közgyűlés) ülésein állandó meghívottként, tanácskozási joggal részt vehet;
(6) fegyelmi eljárásának eredményeként elmarasztaló vagy felmentő határozatot hoz, továbbá arról, illetőleg a kizárásra vonatkozó javaslatáról az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatja;
(7) fegyelmi elmarasztaló határozatával szemben emelt jogorvoslati kérelmet az ügyben keletkezett iratokkal és írásbeli észrevételeivel a Közgyűlés elé terjeszti;
(8) A Bizottság létrehozását követő 8 (nyolc) napon belül ül össze és szükség szerint tart ülést. A Bizottság üléseinek helyéről és időpontjáról, a napirendekről legalább 8 (nyolc) nappal az ülés időpontját megelőzően értesíteni kell a Bizottság tagjait.
(9) A Fegyelmi Bizottság mind három tagja jelenléte esetén határozatképes. A határozathozatalhoz két tag egybehangzó nyilatkozata szükséges.
(10) A Fegyelmi Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyhez csatolni kell a meghívót és a jelenléti ívet. Az ülés jegyzőkönyvét az Elnök írja alá, és a Bizottság egyik tagja hitelesíti.
(11) A Fegyelmi Bizottság üléseit az elnök hívja össze. A Fegyelmi Bizottság ülései nyilvánosak. Határozatképtelenség esetén a Fegyelmi Bizottság összehívását 5 (öt) nap múlva meg kell ismételni. Ha a Fegyelmi Bizottság tagjainak száma az Alapszabályban meghatározott létszám alá csökken vagy nincs, aki az ülést összehívja, a Szövetség elnöke a Fegyelmi Bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a Közgyűlést
(12) A Fegyelmi Bizottság tagja lehet a Szövetség tagjának (tagszervezetének) rendes tagsággal rendelkező természetes személye, aki nem érintett a fegyelmi eljárás lefolytatására okot adó ügyben és az érintett személynek nem közeli hozzátartozója. (PTK. 685. §.b./ pontja)
(13) A kizárást elrendelő Elnökségi határozat ellen a kizárt tag a Közgyűléshez, illetve a Közgyűlés kizáró határozata ellen a bírósághoz fordulhat.
IX. fejezet
AZ IRATKEZELÉS RENDJE
36.§ A Szövetség iratkezelése
(1) Az új tag belépési szándékát a Belépési Nyilatkozat kitöltésével és annak az Elnökséghez való átadásával nyilvánítja ki.
(2) A tag Belépési Nyilatkozata egyben a tag Nyilvántartó lapja is.
22
22
(3) A Belépési Nyilatkozat megőrzéséért, a tagnyilvántartás vezetéséért az elnök a felelős A tagnyilvántartó lapokat a Szövetség fennállásáig meg kell őrizni.
(4) A tagnyilvántartásba betekintési jogosultsága az Elnökség tagjainak van.
(5) A Közgyűlés, valamint az Elnökségi ülések jegyzőkönyveinek, valamint a Határozatok Könyvének a megőrzéséért az elnök a felelős, a szöveg ellenjegyzéséért az Alelnök a felelős
(6) A Közgyűlések, valamint az Elnökségi ülések jegyzőkönyveit, a Határozatok Könyvét a Szövetség fennállásáig meg kell őrizni.
(7) A Bizottságok jegyzőkönyveit a bizottságok elnökeinek kell megőrizni. A jegyzőkönyveket a Szövetség fennállásáig meg kell őrizni.
(8)A Szakosztályok nyilvántartását a szakosztályok parancsnokai, annak
másolatát a Szövetség elnöke őrzi. A nyilvántartásokat a Szövetség
fennállásáig meg kell őrizni.
(9) A Szakszolgálatok nyilvántartását a szakszolgálatok parancsnokai, annak másolatát a Szövetség elnöke őrzi. A nyilvántartásokat a Szövetség fennállásáig meg kell őrizni.
(10) A Szövetség könyvelési dokumentumait a Szövetség könyvelője őrzi. A könyvelés dokumentumait a Szövetség fennállásáig meg kell őrizni.
(11) Az Elnök gondoskodik arról, hogy a Szövetség működési rendjére vonatkozó iratok, testületi ülések jegyzőkönyvei, a Határozatok Könyve, a Szövetség munkatervei, költségvetései és éves gazdasági beszámolói, valamint éves közhasznúsági jelentései bármely érdeklődő számára az ügyfélfogadási napon a Szövetség irodájában megtekinthető legyen.
(12)A Szövetség általános iratkezelési rendjét az Iratkezelési szabályzat tartalmazza.
X. fejezet
A SZÖVETSÉG KÉPVISELETE
37.§ A Szövetség képviselete
(1) A Szövetség képviseletét a Szövetség Elnöke látja el. Akadályoztatása esetén a Szövetség képviseletét külön megbízás alapján az alelnökök együttesen látják el, vagy valamelyikük egy Elnökségi taggal.
(2) Esetenként az Elnök írásos felhatalmazásával a Tiszteletbeli Elnök is láthat el – eseti - képviseleti feladatot.
23
23
XI. fejezet
A SZÖVETSÉG GAZDÁLKODÁSA ÉS VAGYONA
38.§ A Szövetség gazdálkodása és vagyona
(1) A Szövetség éves költségvetése alapján önállóan gazdálkodik.
(2) A Szövetség tartozásaiért saját vagyonával felel.
(3) A Szövetség tagjai – a tagdíj megfizetésén túl – a Szövetség tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.
(4) A Szövetség vagyona:
- a tagok által fizetett tagdíjakból
- jogi személyek és magánszemélyek felajánlásaiból, hozzájárulásaiból
- pályázati pénzekből
- adománygyűjtésből
- központi, állami támogatásból képződik elsődlegesen.
(5) A Szövetség – céljai megvalósítása anyagi feltételeinek biztosítása érdekében – gazdasági, vállalkozási tevékenységet is folytathat.
(6) A Szövetség vállalkozási tevékenységet kizárólag közhasznú céljainak elérése érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet.
XII. fejezet
A SZÖVETSÉG MEGSZŰNÉSE
39.§ A Szövetség megszűnése
- feloszlással,
- más társadalmi szervezettel, való egyesüléssel,
- szétválással
- állami (törvényi) intézkedés következtében
- feloszlatással, illetve
- megszűnésének megállapításaival.
(1) A Szövetség megszűnésekor köteles esedékes köztartozásait rendezni, illetőleg szerződésből eredő kötelezettségeit időarányosan teljesíteni.
(2) A Szövetség megszűnése esetén vagyonának felhasználásáról – a hitelezők kielégítése után – a Közgyűlés köteles dönteni.
24
24
XIII. fejezet
A SZÖVETSÉG FELÜGYELETE
40.§ A Szövetség felügyelete
(1) A Szövetség feletti adóellenőrzést a Szövetség székhelye szerinti illetékes Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzését az Állami Számvevőszék, a törvényességi felügyeletet pedig – a közhasznú működés tekintetében – a reá irányuló szabályok szerint a BAZ Megyei Főügyészség látja el.
XIV. fejezet
ZÁRÓRENDELKEZÉSEK
41.§ (1)A Szövetséget a székhely szerint illetékes BAZ Megyei Bíróság veszi nyilvántartásba.
(2) Az alapító tagok a jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, valamint a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény rendelkezéseit tekintik irányadónak.
(3) A Szövetség közhasznúsági jelentését, valamint az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelő módon vezetett, a Szövetség tagságának a létszámára vonatkozó adatokat a Szövetség székhelyén munkaidőben meg lehet tekinteni. Ugyanitt lehet megtekinteni az Elnökség és a Közgyűlés beszámolóit és határozatait.
ZÁRADÉK
A jelen Alapszabályt a Magyar Nemzetőrök Országos Szövetsége 2000.06.16. napján megtartott alakuló közgyűlésén elfogadott Alapszabály módosítását, a 2007. 09. 22. napján megtartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal, és 2009. 05. 22. napján megtartott rendkívüli közgyűlés által elfogadott módosításokkal, a 2011. 02. 11. napján megtartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal az 3/2011. (02. 11.) Kgy számú határozatával elfogadta, és azt egységes szerkezetbe foglalta.
Kecskemét, 2011 február 11.
-------------------------------------------------
Az elfogadás hiteléül, mint a
Baranya Megyei Airsoft Szövetség Elnöke
25
25
Az Alapszabály 25. számozott oldalát áttanulmányozva, a hitelesítést aláírásainkkal igazoljuk.
…………………………………….. …………………………………
hitelesítő tanú hitelesítő tanú
Lakcím: Lakcím:
Szem.az.ig.: Szem. az.ig