Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Magyar Airsoft Szabályzat

 ÁLTALÁNOS AIRSOFT SZABÁLYZAT – ÁASZ – v2.0 – © ÉSZAK-DUNÁNTÚLI AIRSOFT KÖZÖSSÉG, 2006-2009.

.: ÁASZ 2.0 :.
ÁLTALÁNOS AIRSOFT SZABÁLYZAT
PREAMBULUM
Az ÁASZ alkalmazásával szervezett airsoft játékokon saját, kizárólagos felelősségére kizárólag
olyan, 18. életévét betöltött, cselekvőképes személy vehet részt, aki e szabályzatot elolvasta,
megértette és magára nézve minden tekintetben kötelezőnek ismeri el. E szabályzat egyben kizár
minden olyan személyt az airsoft játékosok köréből:
• aki 18. életévét nem töltötte be vagy nem cselekvőképes,
• aki e szabályzatot maradéktalanul nem sajátította el,
• beigazolódik, hogy e szabályzat értelmezésére és maradéktalan alkalmazására nem képes,
• aki nincs tisztában a replikája teljesítményével és biztonságos kezelésével,
• aki nincs tisztában azzal, hogy nem megfelelő védőfelszerelés viselése milyen
sérülésekhez vezethet
• aki nincs tisztában azzal, hogy a replikája gondatlan vagy nem megfelelő kezelése milyen
sérülésekhet okozhat
• a szabályzatban foglaltakat szándékosan megszegi,
• sportszerű játékra és viselkedésre nem képes,
• büntetett előéletű, melynek következményei alól még nem mentesült
• szélsőséges szervezetek, csoportok tagja
Az airsoft deklaráltan politikia mentes játék! A játékkiírásokban leírt helyzetek nem foglalhatnak állást,
csupán a kereteket teremthetik meg, a háttértörténetet adhatják a játékokhoz!
Az ÁASZ és az airsoft elengedhetetlen része a sportszerű játékos, aki a játék általános alapelveire épült
játékszabályokat betartja, játékostársaival is betartatja, illetve erre törekedve, játéka és magatartása
megfelel a játékszabályok írott és íratlan előírásainak, ezek szellemének, a Fair Play követelményeinek.
I. ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK
1. Minden airsoft játék ideje alatt és területén minden résztvevő, illetve ott tartózkodó személy
számára kötelező sérülésmentes, EN 166-F (EU) és/vagy ANSI Z87.1 (USA) szabványnak megfelelő
szemvédő eszköz szabályos viselése. Az előírásoknak nem megfelelő, e célra nem alkalmas védőeszköz
használata szigorúan tilos! Mivel a többszöri találatok deformálhatják, megrepeszthetik a
védőeszközöket, így azokat folyamatosan ellenőrizni, és szükség esetén cserélni kell!
Megjegyzés: Bár széles körben elterjedtek, de az ún. lövészszemüvegek nem nyújtanak 100%-os védelmet! Lehetőleg olyan,
gumipánttal, gumírozott szalaggal a fejen körben és stabilan rögzített, a szemüreget teljesen lefedő szemvédőt használjunk, amely
teljes kerületén, hézagmentesen rögzül! Egy szerencsétlen szögből érkező és/vagy gurulatot kapott lövedék képes a
lövészszemüvegek mögé - mozgási energiájának jelentős részét megtartva- bejutni és ott súlyos, akár végzetes szemsérülést
okozni!
2. Szigorúan tilos a teszteletlen acélrácsos és perforált lemez szemvédők használata! Az ilyen
szemvédőket a használatbavételüket megelőzően kötelező a szabályzat által megengedett (vagy az adott
játékon rendelkezésre álló), legnagyobb energiájú replikákkal, többszöri rálövéssel, közvetlen közelről
tesztelni!
ÁLTALÁNOS AIRSOFT SZABÁLYZAT – ÁASZ – v2.0 – © ÉSZAK-DUNÁNTÚLI AIRSOFT KÖZÖSSÉG, 2006-2009.
ÁLTALÁNOS AIRSOFT SZABÁLYZAT – ÁASZ – v2.0 – © ÉSZAK-DUNÁNTÚLI AIRSOFT KÖZÖSSÉG, 2006-2009.
Megjegyzés: Nem létezik szabvány, ami az acélrácsos szemvédők minőségét és így a biztonságos használatát garantálná.
Sajnálatos, de a szaküzletekben forgalmazott, ilyen jellegű szemvédők jó része sem felel meg biztonsági követelményeknek. A túl
puha, nem megfelelő szövésű rácsot vagy perforált lemezt egy magasabb sebességű, keményebb lövedék –mozgási energiájának
jelentős részét megtartva- átüti!
3. Általában is, de különösen a kifejezetten közelharcot jelentő játékokon (CQB/CQC) a játékos
gondoskodjon az arca védelemről! Amennyiben a játék menete ezt megkívánja, erre a játékszervező
köteles előre is felhívni a játékosok figyelmét!
Megjegyzés: Potenciális CQB/CQC szituációnak tekintünk minden olyan helyzetet, amely során a játék kifejezetten rövid
lőtávokat jelentő (> 10m), összetett, nagymértékben tagolt terepen vagy épületben (is) játszódik.
4. Minden körülmények között kerülni kell a fejlövést, ha ez lehetséges. Ha a fej nyújtja az
elsődleges célfelületet (közelharc, fedezék, stb.), akkor minél kevesebb lövéssel, és minél
gyengébb fegyverrel kell megoldani a szituációt. A játékos kötelessége, hogy kerülje az olyan
lövéseket, amelyek komlyabb sérülést* okozhatnak! Túl közeli, meggondolatlanságból,
gyakorlatlanságból adódó, súlyosabb fejlövés (vagy egyéb sérülés) esetén a lövést leadó játékos
alkalmatlanság okán kizárható a játékból!
Megjegyzés: Komolyabb sérülésnek tekintünk minden fogkilövést, vérző sebet, lyukat a játékos testfelületén, bőr alá szorult BB-t,
fejre leadott sorozatlövés okozta, nagyobb kiterjedésű duzzanatot az arcon.
5. Az a játékos, aki nem gondoskodik megfelelő arcvédelemről, saját kizárólagos felelőssége
körében jár el, egyben tudomásul veszi, hogy más személyt az arcvédelem hiányából adódó sérülés
elszenvedése esetén nem hibáztathat.
Minimum ajánlás: védőszemüveg + arc előtt hordott shemag (arab kendő) kombó.
6. Az alkalmazott védőeszközök megfelelősségéről minden játékos, résztvevő köteles saját,
kizárólagos felelősségére előzetesen és kellő körültekintéssel meggyőződni!
7. A játékosok egymás védőfelszerelését is ellenőrizzék! Nem megfelelő védőfelszerelést
viselő személy észlelése esetén a játékot azonnal le kell állítani!
8. A játék megkezdése előtt a játékon résztvevő fegyvereket löveddéksebesség-mérővel (“kronó”)
ellenőrizni kell! A mérést a játékos által használt BB-hez beállított hop-uppal, teljesen ürített állapotú
fegyverrel, a játékos által biztosított teljesen üres tárral, a játékszervező által biztosított 0,2g tömegű BBvel
kell végrehajtani.
9. A játék szervezőjénél mindenkor legyen lövedéksebesség-mérő és 0.2g tömegű BB a méréshez. A
játék szervezőjének joga van a játékban résztvevők alapján részben vagy egészben eltekinteni a játék
megkezdése előtti méréstől, azonban ekkor minden résztvevő egy előre elkészített nyomtatványon írásban
nyilatkozzon fegyvere teljesítményéről. Az ismeretlen teljesítményű replikákat azonban minden esetben
mérni kell!
10. A játék folyamán minden panasz esetén, de szúrópróba szerűen is ellenőrzéseket kell
végrehajtani! Amennyiben egy ilyen ellenőrzés során az ellenőrzött replika sebessége/energiája
meghaladóan eltér a nyilatkozott értéktől, vagy a mért érték és a játékos megelőző fegyverhasználata eltér
a szabályzatban engedélyezettől, a játékost a játékból azonnali hatállyal ki kell zárni! Az a játékos, aki
ilyen ellenőrzésen 2. alkalommal sem felel meg, a játékoktól hoszabb időre vagy akár véglegesen is
eltiltható.
ÁLTALÁNOS AIRSOFT SZABÁLYZAT – ÁASZ – v2.0 – © ÉSZAK-DUNÁNTÚLI AIRSOFT KÖZÖSSÉG, 2006-2009.
ÁLTALÁNOS AIRSOFT SZABÁLYZAT – ÁASZ – v2.0 – © ÉSZAK-DUNÁNTÚLI AIRSOFT KÖZÖSSÉG, 2006-2009.
11. Ha bárki saját vagy mások biztonságát magatartásával vagy a biztonsági szabályok be nem
tartásával szándékosan vagy felelőtlenül veszélyezteti, a biztonsági kockázatot jelentő résztvevőt a
játékból haladéktalanul ki kell zárni és a pályáról el kell távolítani!
II. REPLIKÁKRA HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK
1. Az airsoft játékosnak tisztában kell lennie és alkalmaznia kell tudnia a replikák használata
során a fegyverkezelés általános biztonsági szabályait, valamint tisztában kell lennie a Magyar
Köztársaság területén érvényes, vonatkozó törvényekkel, jogszabályokkal és egyéb rendelkezésekkel.
2. A játékokon kizárólag 6 mm átmérőjű, műanyag gömblövedék (“BB”) alkalmazható. Az ÁASZ
alkalmazásával megrendezésre kerülő játékokon még nem kötelező, de ajánlott a biológiailag lebomló
lövedékek alkalmazása, illetve a mindenkori játék szervezője azt kötelezővé teheti. Szigorúan tilos az
összes fém, üveg, bármely túlzottan kemény, deformálódásra nem képes, bármely ismeretlen keménységű
lövedékek alkalmazása!
Megjegyzés: A túlzott keménységű, rugalmatlanul ütköző gömblövedékek már 20-30m távolságból is bezúzhatják a
védőszemüvegeket, műanyag fegyvertesteket és már 80 m/s (!) sebesség mellett, még 10m távolságból is megrepeszthetik azokat!
3. Replikával kizárólag célzott lövés adható le! A lövésznek minden lövés kiváltásakor látnia,
irányoznia kell a célt! Különösen balesetveszélyes és szigorúan tilos a replikát fedezék mögül kitartva
vagy bármely nyíláson át ki/betartva, stb. lövést vaktában kiváltani!
4. A játék katonai szimulációs jellegéből adódóan, és mivel a játékélményt nagymértékben,
negatívan befolyásolja, minden körülmények között kerülni kell az ún. “locsolást” / “spray-and-pray"
taktikát! Figyelmeztetést követően minden ilyen játékost a szervezőnek a játékból ki kell zárni! Kivételt
képeznek ez alól a szabály alól a tényleges géppuskák replikái, melyek alkalmazása esetén a hosszú
sorozatok kiváltása szabályos eljárásnak minősül.
Megjegyzés: Azt az esetet értjük “locsolás” alatt, amikor egy játékos adott szituációban értelmetlenül nagy mennyiségű BB-t lő
ki, megszakítás nélkül.
5. A játékok során alkalmazható replikákat e szabályzat a következő kategóriákba sorolja:
Kategória
Csőtorkolati
sebesség
(0.2 g tömegű
lövedék esetén)
Csőtorkolati
energia Korlátozások
I.
BASIC
AEG
Fps Joule
Javasolt: ~360 fps
(Maximum: 430 fps) 1.7 J max
• Maximum ~5-10 db BB sorozatlövés engedélyezett, mely
kiváltását követően a sorozatot meg kell szakítani („locsolás”
tilalma) !
• 5 m lőtávon belül, közelharcban*, épületen belül kizárólag
egyes lövés engedélyezett**
II.
MG
AEG
Javasolt: ~430 fps
(Maximum: 460 fps) 2 J max
• Kizárólag valódi géppuskák*** replikái használhatóak
• Hosszú sorozatok kiváltása engedélyezett
• Minimális rálövési távolság > ~15 m!****
• Közelharcban, épületen belül használni tilos!
• Ajánlott másodfegyver viselése.
• Ellenőrizhető, aktív játékmúlttal rendelkező vagy bizalmik
ajánlásával rendelkező játékos alkalmazhatja!
ÁLTALÁNOS AIRSOFT SZABÁLYZAT – ÁASZ – v2.0 – © ÉSZAK-DUNÁNTÚLI AIRSOFT KÖZÖSSÉG, 2006-2009.
ÁLTALÁNOS AIRSOFT SZABÁLYZAT – ÁASZ – v2.0 – © ÉSZAK-DUNÁNTÚLI AIRSOFT KÖZÖSSÉG, 2006-2009.
III.
„DMR”
AEG
431 fps-től
Javasolt: ~500 fps
(Maximum: 530 fps)
****
2.6 J max
****
• Minimális rálövési távolság > ~20 m!****
• Rövid, 3-as sorozatok kiváltása engedélyezett (max 3 BB a
levegőben!), javasolt burst-fire MOS-FET trigger beépítése
• Közelharcban, épületen belül nem használható!
• Ajánlott másodfegyver viselése.
• Ellenőrizhető, aktív játékmúlttal rendelkező vagy bizalmik
ajánlásával rendelkező játékos alkalmazhatja!
IV.
SNIPER
531 fps-től
Javasolt: ~550 fps
(Maximum: 600 fps)
****
3.3 J max
****
• Bolt-action (ismétlő) rendszerű, gázos vagy spring replikák
alkalmazhatóak!
• Minimális rálövési távolság > ~20 m!****
• Közelharcban, épületen belül nem használható!
• Ajánlott másodfegyver viselése.
• Ellenőrizhető, aktív játékmúlttal rendelkező vagy bizalmik
ajánlásával rendelkező játékos alkalmazhatja!
V.
DEDIKÁLT
CQB/CQC
Javasolt: ~330 fps
(Maximum: 400 fps) 1.5 J max
• Nincs minimális rálövési távolság
• Rövid, 3-as sorozatok kiváltása engedélyezett, ajánlott az
egyes lövés, ráduplázással
• 360 fps felett kizórólag egyes lövés engedélyezett!
• Real, Low és Midcap tárak engedélyezettek (max 150 BB!)
Megjegyzések:
* Közelharcot jelent minden olyan szituáció, összetett terep, kisebb, több helyiségre tagolt épület, amely során néhány méterre
korlátozódik az észlelési távolság. Az airsoft játékosnak képesnek kell lennie a szituáció felismerésére és replikájának annak
besorolása szerinti, szabályos alkalmazására!
** Egyes lövés leadására nem képes fegyverek minden közelharc szituációból ki vannak zárva és az ilyen replikával rendelkező
játékosnak másodfegyver viselése kötelező!
*** Nem géppuska replikája nem alkalmazható géppuskaként!
**** Kivételes esetekben, külön személyre szólóan, különleges biztonsági szabályokkal, valamint a replika előzetes, helyszíni
energiamérésével a játékszervező eltérő limitet engedélyezhet.
6. Megfelelő tapasztalattal nem rendelkező, ismeretlen vagy kezdő játékosok nem vagy csak
ismert, gyakorlott csapat ajánlásával, felügyelete alatt és felelősségvállalásával, kizárólag I.
kategóriájú replikákkal vehetnek részt a játékokon, melyre az ajánló csapat résztvevő tagjai
kötelesek ügyelni! Kategóriát lépni a mindenkori játék szervezője által elfogadottan igazolt, aktív
játékmúlt után lehetséges, amennyiben a játékossal nem volt a múltban fegyverkezelésből adódó
probléma és az adott játék mindenkori szervezője ebbe előzetesen beleegyezik.
7. A II.-IV. kategóriájú replikát alkalmazó játékosnak képesnek kell lennie a minimális rálövési
távolság betartására. Amennyiben egy játékos nem képes a rálövési távolság helyes felmérésére, úgy nem
alkalmazhat olyan replikát, melyenél a szabályzat minimális rálövési távolságot ír elő. Problémás
játékosok a már megszerzett kategóriáktól játékszervezői, illetve bizalmi hatáskörben el is tilthatóak.
8. A játék megkezdése előtt és után a replikákat ürített, biztosított állapotban kell tartani,
tárat behelyezni tilos, illetve a replikából ki kell venni! Tár kizárólag sebesség/energia méréskor, a
kijelölt belövő helyen és a játék megkezdésekor helyezhető be a replikákba.
9. A replikák játék előtti belövése kizárólag a szervező által kijelölt helyen és lőirányban történhet.
III. KÖTELEZŐ FELSZERELÉSEK
Az airsoft játékokon való részvételhez a játékos számára az alábbi, kötelező felszerelések megléte
szükséges, melyek nélkül a játékon való részvétel nem lehetséges:
ÁLTALÁNOS AIRSOFT SZABÁLYZAT – ÁASZ – v2.0 – © ÉSZAK-DUNÁNTÚLI AIRSOFT KÖZÖSSÉG, 2006-2009.
ÁLTALÁNOS AIRSOFT SZABÁLYZAT – ÁASZ – v2.0 – © ÉSZAK-DUNÁNTÚLI AIRSOFT KÖZÖSSÉG, 2006-2009.
• ÁASZ aktuális verziója, 1 db nyomtatott példányban!
• Szabályzatnak megfelelő replika (lásd. II./5. pont)
• Előírásoknak megfelelő védőfelszerelés (lásd. I./1. pont)
• Katonai gyakorlóruházat
Megjegyzés: Civil, félig civil ruhában megjelenők a játékon nem vehetnek részt! Kivételt képez, ha a játék dresscode-os és a ciliv
ruházat előírás
• Minimum 40 x 40 cm-es UV narancssárga kendő, használata esetén jól láthatóan a fejen viselve
vagy kézben lengetve. Minden más szín ilyen célú használata használata szigorúan tilos!
• 2 db, minimum 5 cm széles, piros és 2 db minimum 5 cm széles sárga karszalag, a megfelelő szín
mindkét karon viselve. Ghilie-t viselő játékosnak megengedett a karszalagok lábszáron történő viselése.
Megjegyzés: A színeknek egyértelműen felismerhetőnek és más színnel nem összetéveszthetőnek kell lenniük. Megengedett,
egyben javasolt is azonban a kevésbé rikitó színek alkalmazása (pl. okker sárga, sötét piros). A karszalagok az oldalak
megkülöünböztetését, a játékos beazonosítását szolgálják és nem a rejtőzködést kívánják nehezíteni.
• 2 db, fehér “medic” szalag
• További felszerelések a mindenkori játékkiírás szerint!
IV. JÁTÉKSZABÁLYOK
1. Minden közvetlen találat –így a csapattárstól, akár véletlenül kapott találat, fegyvertalálat, stb. istalálatnak
minősül! A falról, tereptárgyról vissza vagy lepattanó BB-k okozta találatok nem minősülnek
találatnak.
Megjegyzés: Amennyiben egy játékost az ellenfele észrevétlenül becserkészett és a játékosra rálátva, relatíve közeli, tiszta,
“eltéveszthetetlen” lövést ad le, de valamilyen tereptárgyon (pl. bokrok) a kilőtt BB-k nem mennek át és így nem is csapódnak
be, bár nem kötelező, de ez esetben a helyénvaló viselkedés a találat sportszerű megadása!
2. A találatot mindig az eltalált játékos jelzi! Fő szabály, hogy mindig az elismert találat számít
találatnak. A találatokat nem bevalló, becstelen, csaló játékosoknak az airsoft játékokon nincs helye!
Amennyiben egy személyre több különböző csapat, több játékostól rendszeresen érkezik ilyen jelzés, úgy
az ilyen játékost a szervezőknek a játékoktól véglegesen el kell tiltani. Ki kell állítani azt a játékost, aki
ellenfelét találat megadására szólítja fel, vagy ilyen értelmű megjegyzést tesz!
3. Egymáson egyszerre elért, kettős találat esetén mindkét fél köteles jelezni a találatot!
4. A találatot kapott játékos azonnal beszüntet minden tevékenyéséget és kizárólag a találat jelzésére
koncentrál. A játékból kizárható minden olyan játékos, aki találat esetén nem kezdi meg haladéktalanul a
találat jelzését.
5. Az olyan játékost, aki egy egyértelmű (tehát egy bizalmi vagy több szemtanú által megerősített)
találatot követően, a rajta találatot elérő játékos felé fordulva rá lövést ad le, a játékból haladéktalanul ki
kell zárni és a pályáról el kell távolítani!
6. Alkalmas szituációban lehetőség van az ellenfelet megadásra “-Dobd el!” felszólítani, airsoftos
zsargonnal “dobatni”. A dobatás fő szabályai, miszerint dobatni:
- kizárólag hátulról vagy oldalról (azaz ellenfél háta mögötti, 180°˛-os terület) szabad,
- 5m-en belül
- maximum 2 főt!
ÁLTALÁNOS AIRSOFT SZABÁLYZAT – ÁASZ – v2.0 – © ÉSZAK-DUNÁNTÚLI AIRSOFT KÖZÖSSÉG, 2006-2009.
ÁLTALÁNOS AIRSOFT SZABÁLYZAT – ÁASZ – v2.0 – © ÉSZAK-DUNÁNTÚLI AIRSOFT KÖZÖSSÉG, 2006-2009.
Minden más esetben kötelező tüzelni!
7. Szintén alkalmas szituációban az ellenfél “késelhető”, mely ténylegesen az ellenfél vállának
megérintésével vagy kizárólag a szervező által megvizsgált és engedélyezett gumikés használatával
történhet. A játékos csendben jelezze a késelés tényét az ellenfélnek (az egyezményes jellel, húzza el a
vízszintesen tartott tenyerét a torka előtt), aki ezt követően nem medicelhető és köteles 2 perc csendes(!)
várakozást követően visszaállni. A medicre váró sebesült is késelhető.
8. A találat jelzésének kötelező és kizárólagos módja, hogy az eltalált játékos magasra emeli a
kezét és 2x, hangosan felkiált: „-Megvolt! –Megvolt!” vagy „-Találat! –Találat!” szavakkal (illetve
ha magyarul nem beszélő játékosok is résztvesznek a játékon, akkor kizárólag a “-Hit! –Hit!” szavak
használhatóak!), ezzel egyidejűleg feláll, előveszi és magasra emeli az UV narancssárga kendőjét, azt –
különösen a lövés vélt irányába- jól láthatóan meglobogtatja, majd az aktuális játékkiírásnak megfelelően
megkezdi a kiállást, illetve medicet hív. Bármely játékos, aki nem a leírtaknak megfelelően jár el,
szabadon és joggal tartható tűz alatt, illetve köteles tűrni a találatokat! A nem szabályosan eljáró, ennek
ellenére méltatlankodó játékost figyelmeztetni kell, illetve kiállítható.
9. Találatot kapott, medicre váró vagy visszaálló játékosok semmiféle információt, jelzést nem
adhatnak át a csapattársainak! Kizárólag a kilövésük tényét közölhetik, illetve hívhatnak medicet.
10. Medices játék esetén az UV narancs kendő használata a Medic megérkezéséig és a sérült
ellátásáig kötelező! A medicelés módját a mindenkori kiírás tartalmazza.
Ajánlás: Minden egységben jelöljünk ki egy medicet. Ha indokolt, a saját egység tagjai vonják ki a találatot kapott játékost a
tűzvonalból, illetve a medic a találat helyszínén is “elláthatja” a “sérültet”. Az ellátás módja, hogy a medic felhelyezi a találatot
kapott játékos karjára a medic szalagot, ezután a játékos újra játékba lép. A kivonás módja, hogy a saját egység játékban lévő
játékosa odamegy a „sérülthöz”, megfogja a karját, majd együtt visszavonulnak a tűzvonalból, ahol a medic biztonságosabban
elláthatja. Amennyiben az egység bármely játékosának elfogyott mind a két medicszalagja, újabb találat esetén az egész egység
az aktuális játék szabályai szerint meglkezdi a visszaállást.
11. A szervezők, bizalmik vagy játékvezetők kötelesek első alkalommal figyelmeztetni, második
alkalommal végelegesen eltávolítani és a további airsoft játékoktól eltiltani mindenkit, aki a
találatok hangos vagy szabályszerű jelzésére nem képes! Az ilyen játékos az alkalmatlan
viselkedésével nem egyértelmű szituációkat teremt, mellyel rontja a játék hangulatát és minőségét.
V. RÁDIÓZÁS
1. A játékokon kizárólag olyan PMR-ek és olyan, UHF sávban forgalmazni képes amatőr rádiók
használhatóak, amelyek egyben CTCSS kódok használatára is képesek! A DCS képesség ajánlott.
2. Rádió használatára a játékokon kizárólag olyan személy jogosult, aki a rádióforgalmazás
alapszabályaival tisztában van és készülékét maradéktalanul kezelni tudja.
VI. JÁTÉKSZERVEZÉS
1. Bárki szervezhet airsoft játékot, aki a játékosokkal szemben támasztott követelményeknek
megfelel, továbbá:
- képes a játékosokkal az ÁASZ-ben foglaltak maradéktalan betartatására
- képes a játék biztonságos lebonyolítására
ÁLTALÁNOS AIRSOFT SZABÁLYZAT – ÁASZ – v2.0 – © ÉSZAK-DUNÁNTÚLI AIRSOFT KÖZÖSSÉG, 2006-2009.
ÁLTALÁNOS AIRSOFT SZABÁLYZAT – ÁASZ – v2.0 – © ÉSZAK-DUNÁNTÚLI AIRSOFT KÖZÖSSÉG, 2006-2009.
2. A játékkiírásoknak minimálisan tartalmaznia kell:
- A játék pontos helyét (cím, térkép, GPS koordináták)
- A játék pontos időpontját
- A regisztrációs díj összegét
- Az alkalmazott szabályzatot, illetve annak elérhetőségét
- A szervező nevét, elérhetőségét (telefon és e-mail)
VII. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
1. Alkohol fogyasztása az airsoft játékot közvetlenül megelőzően vagy a játék időtartama alatt,
illetve alkoholos befolyásoltság alatt pályára lépni szigorúan tilos! A szervezőnek jogában áll ezt
alkoholszondával vagy akár más módon ellenőrizni, amiben minden játékosnak kötelessége
együttműködni. Az alkoholfogyasztáson ért vagy az ellenőrzésben nem együttműködő játékosokat a
játékból azonnal ki kell zárni.
2. A játék során, a játékterületen a játékosok között semmilyen vitának, trágárságnak
helye nincs! Minden olyan játékost, aki a játék során bárkivel, bármilyen vitát kezdeményez vagy
ilyenben részt vesz, a játékból haladéktalanul ki kell zárni és a pályáról el kell távolítani!
3. Minden felmerült probléma kizárólag a játék szervezője, játékvezető vagy a kijelölt bizalmik felé
jelezhető; lehetőleg a játék szüneteiben, illetve a játékot követően. Indokolt esetben a játékos kérjen
azonnali intézkedést rádión vagy keressen egy illetékes személyt.
4. A játék során intézkedési joga kizárólag a kijelölt bizalmiknak, játékvezetőknek és szervezőknek
van. Döntésük nem kérdőjelezhető meg, azt mindenki köteles elfogadni, továbbá jogukban áll játékost a
játékból kizárni, ha azt indokoltnak látják. A kizárt játékos köteles haladéktalanul elhagyni a játék
területét!
6. Az ÁASZ alapvetően nem kívánja túlszabályozni a játékot, nem akar mindenre kiterjedni. Játsz
mindenkor becsületesen, sportszerűen. Az ÁASZ által külön nem szabályozott kérdésekben mindenkor a
játék kiírásában foglalt továbbiak, illetve a játék szervezőjének döntései az irányadóak.
ÁLTALÁNOS AIRSOFT SZABÁLYZAT – ÁASZ – v2.0 – © ÉSZAK-DUNÁNTÚLI AIRSOFT KÖZÖSSÉG, 2006-2009.
ÁLTALÁNOS AIRSOFT SZABÁLYZAT – ÁASZ – v2.0 – © ÉSZAK-DUNÁNTÚLI AIRSOFT KÖZÖSSÉG, 2006-2009.
MELLÉKLETEK
A.) AIRSOFT GY.I.K.
Mi az az airsoft / softair? Az airsoft elnevezés alatt alacsony energiájú, gyakran az eredetihez megszólalásig hasonló
fegyvermásolatokkal (replika) játszott taktikai / hadijátékot értünk. A játék elsősorban a résztvevők becsületességén, korrekt és
pozitív magatartásán alapul.
Hogyan alakult ki? Az airsoft az 1970-es években, Japánból indult. A játék, illetve a replikák kialakulásának kedvezett, hogy a
japán törvények nem tették lehetővé, hogy magánemberek valódi fegyvereket birtokoljanak. A játék lassan, de biztosan elterjedt
az egész világon, Magyarországra az első darabok az 1980-es években érkezetek, mára itthon is tömegeket mozgat meg
alkalmanként.
Hogyan működnek a replikák, mit „lőnek” ki? A replikák kézi erő, elektromotor vagy gáz segítségével működnek és gömb
alakú, műanyag lövedéket, az ún. “BB”-t lőnek ki. Általánosan a 6 mm-es, 0,2 gramm – 0,3 gramm tömegű BB-k vannak
használatban, de kapható könnyebb és nehezebb lövedék is.
„Mennyibe kerül” az airsoft? A replikák ára a néhány ezer forintos jópofa gyermekjátékoktól a komoly, akár többszázezer
forintba kerülő, gyakorló-kiképző eszközökig terjed. Egy aktív játékos minimum felszerelésének része továbbá a védőfelszerelés,
katonai gyakorlóruha és a bokát jól tartó, strapabíró bakancs.
Ki airsoftozhat? Elvileg bárki, de a gyakorlatban koránt sem mindenki alkalmas erre a játékra! Az önfegyelem, az önmérséklet,
a szabályok alapos ismerete és alkalmazásának képessége, a sportszerű játék és a gondolkodás alapvető fontosságú ebben a
játékban (is). A tiszta, becsületes játékra, a másokkal történő önzetlen együttműködése, az egymás iránti bizalomra és tiszteletre
képtelen embereknek nem az airsoft közössége a megfelelő terep!
B.) JOGI TUDNIVALÓK
Magyarországon minden airsoft replika szabadon tartható (7.5 Joule alatti) légfegyvernek minősül. Korhatár nélkül birtokolható,
de tizennyolcadik életévét be nem töltött személy csak nagykorú felügyelete mellett használhatja. Használni lőtéren,
céllövöldében, bekerített magánterületen, a fegyverhasználatra vonatkozó biztonsági előírások betartása mellett, kizárólag
sportcélra lehet. Az airsoft fegyvert a hozzá tartozó lövedékektől elkülönítve, jól zárható helyen úgy kell tárolni, hogy illetéktelen
ne férjen hozzá. Szállítani csak töltetlenül, zárt tárolóeszközben, becsomagolva szabad.
C.) RÁDIÓZÁS MELLÉKLET
Hatótávolság: A kézi, hordozható adó-vevő készülékeknél nagyon nehezen definiálható az elérhető hatótávolság. Azt ugyanis a
mindenkori felhasználási körülmények, a terepviszonyok (a környezet beépítettségének foka, a tereptárgyak milyensége, épületen
belüli vagy azon kívüli használat stb.) határozzák meg.A PMR adó-vevő készülékekkel elérhető, a használati környezetre
jellemző maximális hatótávolságok a következők lehetnek (tájékoztató adatok, 0,5 W ERP-re):
– Épületen belül: 200 m, illetve 15 emelet
– Vasbeton épületek között: 0,2...0,5 km, ha nem látják egymást a rádiók
– Városban, ill. autók között: 0,6...1,5 km
– Külvárosi környezetben: 1,5...2,5 km
– Nyílt terepen, sík vidéken: 2,5...5 km
PMR csatornák (csatornatávolság 12,5 kHz):
Csatorna száma: Frekvencia [MHz]
1 446,00625
2 446,01875
3 446,03125
4 446,04375
5 446,05625
6 446,06875
7 446,08125
8 446,09375
ÁLTALÁNOS AIRSOFT SZABÁLYZAT – ÁASZ – v2.0 – © ÉSZAK-DUNÁNTÚLI AIRSOFT KÖZÖSSÉG, 2006-2009.
ÁLTALÁNOS AIRSOFT SZABÁLYZAT – ÁASZ – v2.0 – © ÉSZAK-DUNÁNTÚLI AIRSOFT KÖZÖSSÉG, 2006-2009.
CTCSS alcsatorna-frekvenciák:
Szám Frekvencia [Hz] Szám Frekvencia [Hz] Szám Frekvencia [Hz]
1 67 14 107,2 27 167,9
2 71,9 15 110,9 28 173,8
3 74,4 16 114,8 29 179,9
4 77 17 118,8 30 186,2
5 79,7 18 123 31 192,8
6 82,5 19 127,3 32 203,5
7 85,4 20 131,8 33 210,7
8 88,5 21 136,5 34 218,1
9 91,5 22 141,3 35 225,7
10 94,8 23 146,2 36 233,6
11 97,4 24 151,4 37 241,8
12 100 25 156,7 38 250,3
13 103,5 26 162,2
ÁLTALÁNOS AIRSOFT SZABÁLYZAT – ÁASZ – v2.0 – © ÉSZAK-DUNÁNTÚLI AIRSOFT KÖZÖSSÉG, 2006-2009